Registrácia nového člena

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor
Zvoľte súbor

Podaním prihlášky udeľujem súhlas k zaevidovaniu údajov v nej uvedených, na ich používanie za účelom komunikácie s klubom a na plnenie oznamovacích povinností klubu voči ÚKK a SKJ.

 

( ak si zaobstaráte ďalšieho psa/suku oznámte to klubu zaslaním fotokópie preukazu pôvodu)

 

Členské poplatky:

  • ročný poplatok - 20 
  • zápisné jednorazové pri prvom prihlásení -
  • bonitačný poplatok - 20 
  • mimoriadna bonitácia na vyžiadanie (mimo stanoveného termínu klubom) - 50 
  • vydanie krycích listov - 20 
  • kontrola vrhu - 30 €+10€ / šteňa + cestovné náklady
( Príklad: pri prvom prihlásení sa nového člena uhradíte: 20€ + 5€. Každý ostatný rok už len 20€ ročný popl.)
 
Poplatky je možné zaplatiť:
 
  • osobne pokladníčke klubu (na klubovej výstave alebo inom podujatí organizovaným klubom)
  • prevodom na účet s uvedením mena a predmetu platenia
Názov účtu/Name of account: Welsh corgi club Slovakia
Číslo účtu/Number of account: 54139112/0200 VUB 
IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112 
SWIFT: SUBASKBX
 
Členom klubu sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý súhlasí so stanovami a zaviaže sa ich dodržovať. Členom môže byť aj občan iného štátu, ale nemôže v SR prevádzkovať chovateľskú činnosť s odchovmi.
 
Členstvo vzniká po zaplatení príslušného poplatku a po schválení prihlášky za člena klubu výborom klubu.
 
V prípade dotazov kontaktujte tajomníčku klubu: JUDr. Anna Rumplová 0903/769 036 wccs.tk@gmail.com