Informácie pre chovateľov

 

Registrovanie  CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU  "chovateľskej stanice" 

 

 • Žiadosť, ktorú nájdete v sekcii KLUB/TLAČIVÁ na našej stránke alebo na stránke SKJ

 • Chovateľ sa riadi pokynmi SKJ ( www.skj.sk) o chránenie registrovaného názvu chovu.


  POSTUP  PRI  REGISTRÁCII  NÁZVU  CHOVU

  Ak máte záujem o chránenie registrovaného názvu chovu, odporúčame dôkladne sa oboznámiť so Smernicou SKJ -Registrovaný názov chovu psov, ktorú nájdete zverejnenú na stránke SKJ, v sekcii DOKUMENTY SKJ.

  Pred podaním žiadosti si skontrolujte, či už vami navrhované názvynie sú v databáze FCI chránené. Vybavenie vašej žiadosti by sa tým zbytočne predĺžilo. Názvy si viete overiť na stránke www.fci.be - Kennel Names.

  Svoju žiadosť vyplňte ČITATEĽNE, najlepšie paličkovým písmom, alebo na počítači, predídete tým nezrovnalostiam v želanom názve chovu. 

  Názov nemôže byť v žiadosti napísaný iba veľkými písmenami, názvy spravidla začínajú veľkými písmenami a pokračujú malými.Musia začínať písmenom a nemôžu ich tvoriť výhradne skratky.

  Navrhovaný názov chovu nesmú tvoriť číslice a nesmie obsahovať názov, resp. značku štátu ani názov plemena.

  Dodatočné zmeny názvu nie sú možné. Jeden chovateľ môže mať len jeden chránený názov registrovaného chovu psov, ktorý platí pre všetky ním chované plemená a to doživotne. Priznanie chráneného názvu registrovaného chovu psov je osobné a navždy.

  Vyplnenú žiadosť zašlite najprv chovateľskému klubu príslušného plemena, ktoré plánujete chovať, na vyjadrenie. 

  Až po vyjadrení chovateľského klubu uhraďte poplatok za vybavenie medzinárodne chráneného registrovaného názvu chovu psov.

  Následne klubom potvrdenú žiadosť spolu s ostatnými prílohamizašlite poštou doporučene na adresu SKJ. 

  K žiadosti priložte obojstrannú kópiu občianskeho preukazu (OP); ponechajte čitateľné všetky údaje okrem rodného čísla a čísla OP, resp. doklad z miestneho úradu o trvalom pobyte. Bez kópie OP alebo dokladu o trvalom pobyte nemôže byť žiadosť vybavená.

  K žiadosti tiež priložte doklad o uhradení poplatku vo výške 100,- EUR (člen klubu) alebo  120,- EUR (nečlen klubu) za vybavenie medzinárodne chráneného registrovaného názvu chovu psov. Poplatok uhraďte na účet vedený v Tatrabanke, č.účtu:  IBAN: SK35 1100 0000 0026 6108 0123,   VS: 1224

  Žiadosť nie je možné podať mailom.

  Podklady zasielajte výhradne poštou DOPORUČENE (nie kuriérskou službou) na adresu:

  SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

  Furmanská 9

  841 03 Bratislava

  VYBAVENIE NÁZVU V FCI TRVÁ CCA 4 - 8 MESIACOV !
  Vopred ďakujeme za vašu trpezlivosť.  POKYNY PRE  KLUBY

  Klub sa vyjadruje ku každej predloženej žiadosti o chránený názov registrovaného chovu (pre plemeno, ktoré má daný klub v správe)bez ohľadu na to, či je žiadateľ členom klubu, alebo nie.

  Potvrdenie, že žiadateľ je členom chovateľského klubu udeľuje zodpovedný člen výboru klubu ( napr. matrikár) razítkom a podpisom v príslušnej kolónke na žiadosti. V prípade, že žiadateľ nie je členom klubu, kolónku členstvo nepotvrdzujte. 


  Okrem toho klub vyjadruje svoje odporúčanie označením príslušného vyjadrenia (odporúčame - neodporúčame) a uvedením dátumu s podpisom a pečiatkou klubu. Klub potvrdenú žiadosť vráti žiadateľovi.
Podmienky pre zaradenie psa /suky/ do chovu

 • Preukaz pôvodu vystavený plemennou knihou uznanou FCI. (Importovaný jedinec musí byť zapísaný v Slevenskej Plemennej knihe)
 • Dosiahnutie veku minimálne 15 mesiacov u psov aj suk.
 • Absolvovanie výstavy zo zadávaním titulu CAC (klubová, špeciálna, národná, medzinárodná) v triede mladých, medzitriede alebo otvorenej, so získaným ocenením "výborný" alebo "veľmi dobrý".
 • Absolvovanie bonitácie s výsledkom " chovný/á ".

Pripúšťacie povolenie 

 

 • Majiteľ (držiteľ) chovnej sučky si vyžiada elektronicky alebo telefonicky pripúšťacie povolenie od poradcu chovu WELSH CORGI CLUBU SLOVAKIA (kontakt a meno poradcu chovu sa nachádza na stránke klubu v sekcii VÝBOR) a to 30 dní pred plánovaným krytím, najlepšie v prvý deň od háraia suky. 
 • Poradca chovu pošle poštou vyplnené pripúčťacie povolenie za poplatok 20€ pre člena WCCS alebo 40€ pre nečlena WCCS.
 • Pripúšťacie povolenie je platné len s pečiatkou a podpisom poradcu chovu. Platnosť pripúšťacích povolení je 12 mesiacov a je vyznačená v pravo hore na pripúšťacom povolení. Po ukončení platnosti je žiadateľ povinný neplatné povolenia bezodkladne vrátiť poradcovi chovu poštou alebo osobne.
 • Ak žiadateľ nie je majiteľom, ale držiteľom sučky k žiadosti doporučujeme priložiť zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o prenájme sučky súhlas majiteľa sučky o jej využití na chovné účely.

 

Narodenie šteniatok

 • Majiteľ sučky (chovateľ) je povinný do 7 dní od pôrodu ohlásiť majiteľovi krycieho psa a poradcovi chovu Welsh Corgi narodenie šteniat, ich počet a pohlavie. S poradcom chovu sa ihneď dohodne na kontrole vrhu plánovanej 6-7 týždňov od narodenia šteniat (kontrola vrhu je spoplatnená podľa cien zverejnených na našej stránke platieb), pri kontrole vrhu je vypísané poradcom chovu tlačivo "záznam o kontrole vrhu" pre UKK a "prihláška na zápis šteniat". Chovateľ dá veterinárovi začipovať šteniatka vo veku 5 týždňov a viac. Veterinár potvrdí čipovania šteniat do prihlášky na zápis šteniat. Po začipovaní chovateľ pošle prihlášku na zápis šteniat + pri prvom vrhu matky alebo otca i jej/jeho originál preukazu o pôvode, všetky originály dosiahnutých výstavných ocenení na plemennú knihu UKK (Furmanská 9, 841 03 Bratislava). UKK vystavené preukazy pôvodu pre šteniatka pošle na dobierku na adresu chovateľa. (u zahraničného otca treba doložiť fotokópiu preukazu o pôvode a fotokópie dosiahnutých výstavných ocenení).
 • Prihlášku na zápis šteniat prosím vypisujte paličkovým písmom, podľa možnosti čitateľne a úplne. Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom v abecednom poriadku. Najprv sa vypisujú psy, potom suky. Začiatočné písmeno vrhu sa začína pri 1. vrhu v chovateľskej stanici na A a postupuje až po Z, bez ohľadu na počet chovných súk a počet plemien.
 • Ak chce chovateľ vyviezť šteňatá do zahraničia, musí požiadať plemennú knihu UKK o vystavenie exportného preukazu pôvodu (Viac informácii nájdete na stránke UKK)
 • Šteňatá pri predaji novým majiteľom musia byť staré min. 56 dní, vakcinované kombinovanou vakcinačnou látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervnené, začipované, socializované a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať nezačipované šteňatá novým majiteľom je zakázané! Chovateľ je povinný bezplatne odovzdať PP novému majiteľovi psa, poskytnúť mu základné informácie o starostlivosti o šteňa a informovať o možnostiach a výhodách členstva v klube.
 

Preukaz pôvodu (PP)

 • PP vystavuje plemenná kniha. PP je platný iba ak je podpísaný zástupcom plemennej knihy, chovateľom a majiteľom.
 • Zmeny v PP (s výnimkou zmeny majiteľa) je oprávnená vykonávať iba plemenná kniha na žiadosť majiteľa.
 • Zápisy o výstavách, skúškach a bonitáciách vykonávajú posudzovatelia, organizátori výstav a poradca chovu.
 • Stratu PP je potrebné hlásiť plemennej knihe, ktorá na základe písomnej žiadosti môže vystaviť duplikát.Všetky úkony plemennej knihy sú za úplatu.