Informácie pre chovateľov

 

Registrovanie  CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU  "chovateľskej stanice" 

 

 • Žiadosť:  ziadost_reg_nazov_chovu.doc (84480)

 • Chovateľ sa riadi pokynmi Únie kynologických klubov o chránenie registrovaného názvu chovu, tak je potrebné aby ste paličkovým písmom, vo vlastnom záujme čitateľnevyplnili žiadosť. K žiadosti priložte obojstrannú kópiu občianskeho preukazu (OP); ponechajte čitateľné všetky údaje okrem rodného čísla a čísla OP, resp. doklad z miestneho úradu o trvalom pobyte. Bez kópie OP alebo dokladu o trvalom pobyte nebude žiadosť vybavená.

   

  Dodatočné zmeny názvu nie sú možné. Jeden chovateľ môže mať len jeden chránený názov registrovaného chovu psov, ktorý platí pre všetky plemená a doživotne. Priznanie chráneného názvu registrovaného chovu psov je osobné, navždy.

   

  K žiadosti priložte doklad o uhradení poplatku vo výške 40,- EUR za vybavenie medzinárodne chráneného registrovaného názvu chovu psov. Poplatok uhraďte na účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, č.účtu:  IBAN: SK22 0200 0000 0030 0446 4359

   

  V prípade ak nie ste členom chovateľského klubu, alebo členstvo v chovateľskom klube nebude potvrdené, je poplatok 80, - EUR

   

  Bez uhradenia poplatku nebude žiadosť vybavená.
   

  Podklady zasielajte (odporúčame doporučene,

  ale v žiadnom prípade nie kuriérskou službou) na adresu:

   

  ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV

  Furmanská 9

  841 03 Bratislava

   

  Odporúčame dôkladne sa oboznámiť so smernicou SKJ, ktorá je venovaná registrovanému názvu chovu a zároveň aj skontrolovať či zvolený názov nie je už u FCI chránený   ( https://www.unkk.sk/phpmenu.php?s=186 )

 

 

Podmienky pre zaradenie psa /suky/ do chovu

 • Preukaz pôvodu vystavený plemennou knihou uznanou FCI. (Importovaný jedinec musí byť zapísaný v Slevenskej Plemennej knihe)
 • Dosiahnutie veku minimálne 15 mesiacov u psov aj suk.
 • Absolvovanie výstavy zo zadávaním titulu CAC (klubová, špeciálna, národná, medzinárodná) v triede mladých, medzitriede alebo otvorenej, so získaným ocenením "výborný" alebo "veľmi dobrý".
 • Absolvovanie bonitácie s výsledkom " chovný/á ".

Pripúšťacie povolenie 

 

 • Majiteľ (držiteľ) chovnej sučky si vyžiada elektronicky alebo telefonicky pripúšťacie povolenie od poradcu chovu WELSH CORGI CLUBU SLOVAKIA (kontakt a meno poradcu chovu sa nachádza na stránke klubu v sekcii VÝBOR) a to 30 dní pred plánovaným krytím, najlepšie v prvý deň od háraia suky. 
 • Poradca chovu pošle poštou vyplnené pripúčťacie povolenie za poplatok 20€ pre člena WCCS alebo 40€ pre nečlena WCCS.
 • Pripúšťacie povolenie je platné len s pečiatkou a podpisom poradcu chovu. Platnosť pripúšťacích povolení je 12 mesiacov a je vyznačená v pravo hore na pripúšťacom povolení. Po ukončení platnosti je žiadateľ povinný neplatné povolenia bezodkladne vrátiť poradcovi chovu poštou alebo osobne.
 • Ak žiadateľ nie je majiteľom, ale držiteľom sučky k žiadosti doporučujeme priložiť zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o prenájme sučky súhlas majiteľa sučky o jej využití na chovné účely.

 

Narodenie šteniatok

 • Majiteľ sučky (chovateľ) je povinný do 7 dní od pôrodu ohlásiť majiteľovi krycieho psa a poradcovi chovu Welsh Corgi narodenie šteniat, ich počet a pohlavie. S poradcom chovu sa ihneď dohodne na kontrole vrhu plánovanej 6-7 týždňov od narodenia šteniat (kontrola vrhu je spoplatnená podľa cien zverejnených na našej stránke platieb), pri kontrole vrhu je vypísané poradcom chovu tlačivo "záznam o kontrole vrhu" pre UKK a "prihláška na zápis šteniat". Chovateľ dá veterinárovi začipovať šteniatka vo veku 5 týždňov a viac. Veterinár potvrdí čipovania šteniat do prihlášky na zápis šteniat. Po začipovaní chovateľ pošle prihlášku na zápis šteniat + pri prvom vrhu matky alebo otca i jej/jeho originál preukazu o pôvode, všetky originály dosiahnutých výstavných ocenení na plemennú knihu UKK (Furmanská 9, 841 03 Bratislava). UKK vystavené preukazy pôvodu pre šteniatka pošle na dobierku na adresu chovateľa. (u zahraničného otca treba doložiť fotokópiu preukazu o pôvode a fotokópie dosiahnutých výstavných ocenení).
 • Prihlášku na zápis šteniat prosím vypisujte paličkovým písmom, podľa možnosti čitateľne a úplne. Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom v abecednom poriadku. Najprv sa vypisujú psy, potom suky. Začiatočné písmeno vrhu sa začína pri 1. vrhu v chovateľskej stanici na A a postupuje až po Z, bez ohľadu na počet chovných súk a počet plemien.
 • Ak chce chovateľ vyviezť šteňatá do zahraničia, musí požiadať plemennú knihu UKK o vystavenie exportného preukazu pôvodu (Viac informácii nájdete na stránke UKK)
 • Šteňatá pri predaji novým majiteľom musia byť staré min. 56 dní, vakcinované kombinovanou vakcinačnou látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervnené, začipované, socializované a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať nezačipované šteňatá novým majiteľom je zakázané! Chovateľ je povinný bezplatne odovzdať PP novému majiteľovi psa, poskytnúť mu základné informácie o starostlivosti o šteňa a informovať o možnostiach a výhodách členstva v klube.
 

Preukaz pôvodu (PP)

 • PP vystavuje plemenná kniha. PP je platný iba ak je podpísaný zástupcom plemennej knihy, chovateľom a majiteľom.
 • Zmeny v PP (s výnimkou zmeny majiteľa) je oprávnená vykonávať iba plemenná kniha na žiadosť majiteľa.
 • Zápisy o výstavách, skúškach a bonitáciách vykonávajú posudzovatelia, organizátori výstav a poradca chovu.
 • Stratu PP je potrebné hlásiť plemennej knihe, ktorá na základe písomnej žiadosti môže vystaviť duplikát.Všetky úkony plemennej knihy sú za úplatu.