ziadost_chov_stanica (1).doc (81408)Informácie pre chovateľov

Registrovanie chovateľskej stanice

 

    žiadost o registráciu chovateľskej stanice.doc (80 kB)

Podmienky pre zaradenie psa /suky/ do chovu

 • Preukaz pôvodu vystavený plemennou knihou uznanou FCI. (Importovaný jedinec musí byť zapísaný v Slevenskej Plemennej knihe)
 • Dosiahnutie veku minimálne 15 mesiacov u psov aj suk.
 • Absolvovanie výstavy zo zadávaním titulu CAC (klubová, špeciálna, národná, medzinárodná) v triede mladých, medzitriede alebo otvorenej, so získaným ocenením "výborný" alebo "veľmi dobrý".
 • Absolvovanie bonitácie s výsledkom " chovný/á ".

Pripúšťacie povolenie 

 

 • Majiteľ (držiteľ) chovnej sučky si vyžiada osobne alebo telefonicky pripúšťacie povolenie od poradkyne chovu WELSH CORGI CLUBU SLOVAKIA (kontakt a meno poradcu chovu sa nachádza na stránke klubu v sekcii VÝBOR) a to cca 60 dní pred plánovaným krytím. 
 • Poradca chovu odovzdá po dohode s majiteľom vypísané pripúčťacie povolenie za poplatok 20€ pre člena WCCS alebo 40€ pre nečlena WCCS.
 • Pripúšťacie povolenie je platné len s pečiatkou a podpisom poradcu chovu. Platnosť pripúšťacích povolení je 12 mesiacov a je vyznačená v pravo hore na pripúšťacom povolení. Po ukončení platnosti je žiadateľ povinný neplatné povolenia bezodkladne vrátiť poradcovi chovu.
 • Ak žiadateľ nie je majiteľom, ale držiteľom sučky k žiadosti doporučujeme priložiť zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o prenájme sučky súhlas majiteľa sučky o jej využití na chovné účely.

 

Narodenie šteniatok

 • Majiteľ sučky (chovateľ) je povinný do 7 dní od pôrodu ohlásiť majiteľovi krycieho psa a poradcovi chovu Welsh Corgi narodenie šteniat, ich počet a pohlavie. S poradcom chovu sa ihneď dohodne na kontrole vrhu plánovanej 6-7 týždňov od narodenia šteniat (kontrola vrhu je spoplatnená podľa cien zverejnených na našej stránke platieb), pri kontrole vrhu je vypísané poradcom chovu tlačivo "záznam o kontrole vrhu" pre UKK a "prihláška na zápis šteniat". Chovateľ dá veterinárovi začipovať šteniatka vo veku 5 týždňov a viac. Veterinár potvrdí čipovania šteniat do prihlášky na zápis šteniat. Po začipovaní chovateľ pošle prihlášku na zápis šteniat + pri prvom vrhu matky alebo otca i jej/jeho originál preukazu o pôvode, všetky originály dosiahnutých výstavných ocenení na plemennú knihu UKK (Furmanská 9, 841 03 Bratislava). UKK vystavené preukazy pôvodu pre šteniatka pošle na dobierku na adresu chovateľa. (u zahraničného otca treba doložiť fotokópiu preukazu o pôvode a fotokópie dosiahnutých výstavných ocenení).
 • Prihlášku na zápis šteniat prosím vypisujte paličkovým písmom, podľa možnosti čitateľne a úplne. Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom v abecednom poriadku. Najprv sa vypisujú psy, potom suky. Začiatočné písmeno vrhu sa začína pri 1. vrhu v chovateľskej stanici na A a postupuje až po Z, bez ohľadu na počet chovných súk a počet plemien.
 • Ak chce chovateľ vyviezť šteňatá do zahraničia, musí požiadať plemennú knihu UKK o vystavenie exportného preukazu pôvodu (Viac informácii nájdete na stránke UKK)
 • Šteňatá pri predaji novým majiteľom musia byť staré min. 56 dní, vakcinované kombinovanou vakcinačnou látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervnené, začipované, socializované a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať nezačipované šteňatá novým majiteľom je zakázané! Chovateľ je povinný bezplatne odovzdať PP novému majiteľovi psa, poskytnúť mu základné informácie o starostlivosti o šteňa a informovať o možnostiach a výhodách členstva v klube.
 

Preukaz pôvodu (PP)

 • PP vystavuje plemenná kniha. PP je platný iba ak je podpísaný zástupcom plemennej knihy, chovateľom a majiteľom.
 • Zmeny v PP (s výnimkou zmeny majiteľa) je oprávnená vykonávať iba plemenná kniha na žiadosť majiteľa.
 • Zápisy o výstavách, skúškach a bonitáciách vykonávajú posudzovatelia, organizátori výstav a poradca chovu.
 • Stratu PP je potrebné hlásiť plemennej knihe, ktorá na základe písomnej žiadosti môže vystaviť duplikát.Všetky úkony plemennej knihy sú za úplatu.