Junior handling

Junior Handling je súťaž určená pre mladých vystavovateľov.
Ako hovorí výstavný poriadok FCI a SKJ, je prípravou budúcich chovateľov a vystavovateľov psov. 
 
Súťaž Junior Handling je nezlúčiteľná s komerčným predvádzaním jedincov na výstavách, t.j. mladým vystavovateľom, ktorí sa zúčastňujú súťaží Junior Handling pod záštitou SKJ, nie je dovolené predvádzať jedincov na výstavách za finančnú odmenu. Výnimkou môžu byť len nevyhnutné náklady mladého vystavovateľa, napr. cestovné náklady spojené s výstavou.
 
Súťaž sa hodnotí v dvoch vekových kategóriách: 
I. kategória od 9 – 13 rokov 
II. kategória od 14 – 17 rokov 
 
Dňom, kedy súťažiaci vstupuje do veku 14 rokov má byť zaradený do II. kategórie. 
Ukončením 17. roku života už nemôže súťažiť. 
Z hľadiska nárokov, ktoré sú kladené na mladých vystavovateľov, má táto kategorizácia veľký význam. Súťaž sa môže konať pri medzinárodných, národných a celoštátnych výstavách. Do celoročných súťaží sa nezapočítavajú body získané v zahraničí a na iných typoch výstav. 
Usporiadať súťaž Junior Handling je možné aj na výstavách iného typu, podľa rozhodnutia usporiadateľa, avšak body do celoročnej súťaže sa z týchto výstav nezapočítavajú. 
sa do súťaže prihlasuje riadnou prihláškou na výstavu. 
Na niektorých výstavách je možné prihlásenie do súťaže aj v deň jej konania, podľa rozhodnutia usporiadateľa. Rozhodca v rámci súťaže Junior Handling nehodnotí exteriér psa čo sa týka anatómie, ale iba jeho prípravu, kondíciu, temperament a povahu, v súlade s požiadavkami príslušného plemena. Hodnotí celkovú prácu mladého vystavovateľa, jeho zručnosť, vystupovanie a prípadné teoretické vedomosti. Predvádzaný jedinec nemusí byť na výstavu prihlásený a riadne posúdený. 
Junior Handling má jednotné pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať na všetkých výstavách pod záštitou SKJ. Tieto pravidlá sa nemusia vo všetkom zhodovať s pravidlami iných štátov FCI ale odborné a praktické požiadavky kladené na súťažiacich vychádzajú z globálnych pravidiel a sú totožné. 
 
Junior Handling – história
Korene Junior Handlingu siahajú do USA. Prvá oficiálna súťaž, ešte bez stanovenia presných pravidiel a podobajúca sa skôr súťažiam, ktoré poznáme ako súťaže „ Dieťa a pes“, sa konala v r. 1932 v New Yorku. Jej pravidlá boli oficiálne prijaté až v r. 1971. Dnes je zaradená skoro do každého programu výstavy psov v USA. Národné finále s účasťou najlepších roka sa koná každoročne na Westminster Dog Show v New Yorku. Tam sa inšpirovali manželia Cartledgeovi z Anglicka. Založením Junior Handling Asociácie, ktorá koordinuje tieto súťaže po celom Anglicku a v minulosti za veľkej podpory fi. Pedigree vytvorili kolísku tejto súťaže na starom kontinente. Každoročne sa na Cruft´s Dog Show koná súťaž o titul Medzinárodný vystavovateľ roka. SKJ môže vyslať zástupcu Slovenska do tejto súťaže.