Stanovy klubu

1.1 Názov klubu: WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA

1.2 IČO : 48419524

1.3 Sídlo klubu: Winterova 62, 921 01 Piešťany a Homolova 12, 841 02 Bratislava

1.4 Pôsobnosť: územie Slovenskej republiky

1.5 Štatutári klubu: Predseda a tajomník klubu, ktorí  sú oprávnení konať v mene klubu každý samostatne.

2. Ciele a poslanie klubu

2.1 Starať sa o rozvoj, chov a propagáciu psov plemena welsh corgi pembroke a  welsh corgi cardigan.

2.2 Zabezpečovať najmä organizovanie klubových výstav a bonitácie podľa platných predpisov FCI, Slovenskej kynologickej jednoty a ÚKK, kontrolu vrhov, kontrolu odchovov a ďalších činností potrebných k udržaniu a rozvoju chovu plemena na základe rozhodnutia výboru klubu alebo členskej schôdze.

2.3 Koordinovať riadený chov zameraný na zušľachťovanie plemena ako z hľadiska exteriéru, tak i z hľadiska povahových vlastností, za využitia najnovších poznatkov genetiky a odporúčať vhodných jedincov na ich reprodukciu.

2.4 Zabezpečovať informovanosť členov o dianí v klube a o akciách organizovaných klubom alebo vhodných pre členov klubu.

2.5 Presadzovať v rámci svojej pôsobnosti oprávnené záujmy svojich členov voči orgánom štátnej správy, územnej samosprávy,  ako aj voči iným organizáciám pôsobiacim na území SR.

2.6 Za účelom ochrany prírody a zvierat spolupracovať s príslušnými orgány a organizáciami.

2.7 Podpora rozvoja kynológie a športu, zachovania kultúrnych hodnôt a podpora vzdelávania v záujme ochrany a tvorby životného prostredia.

3. Hospodárenie

3.1 Klub hospodári podľa každoročne vopred schváleného rozpočtu. Majetok klubu slúži na zabezpečenie poslania a na jeho ďalší rozvoj. 

3.2 Príjmy klubu tvoria zápisné, členské poplatky, bonitačné poplatky, výstavné poplatky,  poplatky za vydanie krycích listov, poplatky za kontroly vrhov, účelové príspevky, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia.

3.3 Hospodárenie a účtovanie klubu sa riadi aktuálne platnými predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky.

4. Členstvo

4.1 Členom klubu sa môže stať každý občan SR, starší ako 18 rokov, ktorý súhlasí so stanovami klubu, zaviaže sa nimi riadiť a má záujem o činnosť v klube. Členom môže byť aj občan iného štátu.

4.2  Zahraniční členovia nemajú právo voliť a nemôžu byť volení do orgánov klubu.

4.3 Členov prijíma výbor klubu na základe vyplnenia členskej prihlášky a po zaplatení zápisného a členského príspevku. Členov klubu eviduje tajomník klubu.

4.4 Členstvo v klube môže byť riadne a čestné.

4.4.1 Riadne členstvo

Riadny člen sa môže aktívne zúčastňovať na členských schôdzach a podujatiach, ktoré organizuje Welsh corgi club Slovakia, je povinný dodržiavať stanovy a chovateľské poriadky, má právo hlasovať, voliť a byť volený do orgánov klubu, okrem členov v zahraničí, ktorí nemôžu hlasovať, voliť ani byť zvolení do orgánov klubu. Riadni členovia klubu platia každoročne členský poplatok vo výške stanovenej výborom klubu, ktorý je  splatný vždy do 31. januára príslušného kalendárneho roku.

4.4.2 Čestné členstvo

Výbor klubu môže priznať čestné členstvo tým, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o činnosť a rozvoj klubu alebo sú významnými chovateľmi plemena. Môže sa priznať aj občanom iného štátu. Čestní členovia neplatia členské poplatky.

4.3 Členstvo v klube zaniká:

4.3.1 dobrovoľným písomným odhlásením

4.3.2 nezaplatením členského príspevku do 31.januára príslušného roka 

4.3.3 úmrtím

4.3.4 vylúčením  z dôvodu konania v rozpore s cieľmi a poslaním klubu, konania poškodzujúceho záujmy klubu alebo dobré meno klubu.

5. Práva riadnych členov

5.1 Voliť a byť volení do všetkých orgánov klubu. Právo voliť a byť volení do orgánov klubu nepatrí riadnym členom s trvalým pobytom v zahraničí.

5.2 Predkladať výboru klubu návrhy na riešenie odborných otázok.

5.3 Obracať sa s otázkami a sťažnosťami na orgány klubu.

5.4 Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu.

6. Povinnosti členov

6.1 Včas zaplatiť členský príspevok.

6.2 Dodržiavať stanovy klubu a strešnej kynologickej organizácie.

6.3 Dodržiavať chovateľský a bonitačný poriadok klubu a i strešnej kynologickej organizácie.

6.4 V prípade zvolenia do funkcií v orgánoch klubu  pracovať eticky a uprednostňovať záujmy klubu pred svojimi osobnými záujmami.

7. Orgány klubu

7.1Členská schôdza klubu  

7.2 Výbor klubu

7.3 Revízna komisia

7.1 Členská schôdza

7.1.1 Členská schôdza je najvyšší orgán klubu. Zvoláva sa najmenej raz za tri roky a je tvorená všetkými prítomnými členmi klubu. Výbor rozpošle všetkým členom pozvánky s programom rokovania  najmenej 14 dní vopred. Mimoriadna  členská schôdza sa zvoláva vtedy, ak o to požiada aspoň 30 % riadnych členov klubu.

7.1.2 Návrhy na zaradenie témy do programu  členskej schôdze treba podať predsedovi klubu písomne najmenej 7 dní vopred.

7.1.3 Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu, okrem zahraničných členov. 

7.1.4 Členskú schôdzu vedie podľa programu predseda, alebo  tajomník. Z rokovania sa píše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a tajomník.

7.1.5 Členská schôdza môže

7.1.5.1 prerokovať a schvaľovať ročnú správu výboru klubu o činnosti klubu, prerokovať plán činnosti klubu na ďalšie obdobie a rozhodnúť o jeho prijatí a prerokovať hospodárenie klubu podľa plánu činnosti a rozpočtu

7.1.5.2  prijímať a schvaľovať všeobecné zásady pre činnosť klubu

7.1.5.3 rokovať o správach a návrhoch výboru a členov klubu a prijímať rozhodnutia o nich

7.1.5.4 rozhodovať o návrhoch na zmeny v stanovách klubu

7.1.5.5  schvaľovať nových a čestných členov klubu

7.1.5.6  voliť, menovať a prípadne odvolávať členov výboru, vrátane predsedu klubu, tajomníka a členov revíznej komisie

7.1.5.7 rozhodnúť o zániku klubu

7.1.5.8  rozhodovať o odvolaní sa uchádzačov o členstvo v klube proti rozhodnutiu výboru o neprijatí do klubu a o odvolaní členov proti rozhodnutiu výboru  o vylúčení z klubu.

Odvolanie možno podať do 15 dní od doručenie napadnutého rozhodnutia výboru na adresu predsedu klubu. Členská schôdza musí rozhodnúť o odvolaní do 30 dní od jeho doručenia predsedovi klubu. Ak nie je v tejto lehote plánovaná riadna členská schôdza, odvolateľ má právo vyzvať členov klubu na navrhnutie zvolania mimoriadnej  členskej schôdze uskutočnenej v uvedenej lehote.  Ak aspoň 30%  riadnych členov klubu za týmto účelom nenavrhne zvolanie mimoriadnej členskej schôdze konanej v 30- dňovej lehote od doručenia odvolania predsedovi klubu alebo ak členská schôdza rozhodnutie výboru klubu o neprijatí uchádzača za člena klubu alebo o vylúčení člena z klubu potvrdí, stáva sa takéto rozhodnutie výboru klubu definitívne platným.

7.1.6 Členská schôdza je schopná uznášania za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov klubu.

7.2 Výbor klubu

7.2.1 Výbor klubu je výkonný orgán klubu. Spravuje záležitosti klubu, zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzí klubu a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom klubu.

7.2.2 Plánuje činnosť klubu a navrhuje finančný rozpočet klubu.

7.2.3 V kárnom konaní ukladá kárne opatrenia, ktorými sú písomné pokarhanie, verejné pokarhanie na webovej stránke klubu, podmienečné vylúčenie z klubu a vylúčenie z klubu. V prípade takého protiprávneho konania člena klubu, ktorým úmyselne spôsobí škodu klubu alebo ktorým sa zapojí do nelegálneho obchodovania so psami alebo so šteniatkami výbor vždy uloží ako kárne opatrenie vylúčenie z klubu.

7.2.4 Predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzi.

7.2.5 Schôdzu výboru zvoláva tajomník najmenej 14 dní vopred, okrem výnimočných okolností, kedy sa môže zvolať v kratšom čase.

7.2.6 Navzájom sa nemôžu spájať funkcia predsedu a tajomníka a funkcia predsedu a pokladníka.

7.2.7 Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami, môže byť zložený z funkcií predsedu, tajomníka, pokladníka, predsedu revíznej komisie a z členov tejto komisie, prípadne z ďalších  členov. Pokiaľ sa člen výboru, ktorý nebol odvolaný, rozhodne ukončiť svoju činnosť v čase, keď nebol zvolený na jeho funkciu iný člen klubu, navrhne výboru svojho zástupcu na čas do volieb  z radov členov klubu odstupujúci člen výboru.

7.2.8 Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne, z rokovania sa píše zápis, ktorý vypracúva tajomník klubu.

7.2.9 Výbor prijíma nových členov a vedie členskú evidenciu, stanovuje členské príspevky a iné účelové poplatky.

7.2.10 Zabezpečuje riadne hospodárenie klubu a vedie účtovnícku evidenciu.

7.2.11 V období medzi členskými schôdzami plní úlohy v kompetencii tohto orgánu.

7.3. Revízna komisia

7.3.1 Revízna komisia je trojčlenná, vykonáva kontrolnú činnosť súvisiacu s hospodárením klubu.

7.3.2 Predsedu komisie si zvolia členovia komisie.

7.3.3 Členovia komisie sa zúčastňujú schôdzí výboru, kde sú právoplatnými členmi.

7.3.4 Raz za rok vykoná revízna komisia revíziu pokladne a zápisnicu o tejto činnosti predkladá výboru.

8. Zánik klubu

8.1 Klub zaniká rozhodnutím členskej schôdze o zániku klubu a to 3/5-novou väčšinou členov klubu alebo právoplatným rozhodnutím orgánu príslušného na registráciu klubu o jeho rozpustení.

8.2 V prípade, že sa do 1 roka od predloženia návrhu na zvolanie členskej schôdze, nepodarí zvolať členov, tak aby bola uznášania schopná pre prijatie takéhoto rozhodnutia, je o zániku klubu oprávnený rozhodnúť výbor klubu.

8.3 V prípade zániku klubu dobrovoľným rozpustením, vykoná sa likvidácia majetku podľa všeobecne platných právnych predpisov.

8.4 Likvidáciu klubu vykoná osoba poverená výborom klubu.

9. Záverečné ustanovenie

 

Všetko tu nezahrnuté upravujú stanovy strešnej kynologickej organizácie, chovateľský a bonitačný poriadok.

Tieto novelizované Stanovy Welsh Corgi Club Slovakia boli prijaté na  členskej schôdzi a platia od  24.4.2016.