Chovateľská poradňa

Gratulujeme, stali ste sa majiteľom šteniatka s preukazom o pôvode.

Možno si poviete, že je to len nejaký dokument, ktorý hovorí o pôvode psa, pomenúva jeho rodičov a prarodičov. V podstate je to pravda, až na slovíčka „len nejaký“. Preto, aby sa váš pes narodil a mal preukaz pôvodu (rodokmeň), museli chovatelia cieľavedome a dlhodobo pracovať.

Rodokmeň nie je len obyčajný doklad o pôvode…Ak by sme použili emočnejšie slová, museli by sme rodokmeň nazvať aj svedectvom o zodpovednosti, dôslednosti a cieľavedomosti chovateľov.

Chov čistokrvných psov

Chov čistokrvných psov je na Slovensku riadený Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ), ktorá prostredníctvom svojich členských organizácii (Slovenský poľovnícky zväz – SPZ, Únia kynologických klubov – ÚKK, Zväz športovej kynológie – ZŠK) združuje chovateľské kluby.

Chovateľské kluby sú v chove čistokrvných psov veľmi dôležité. Spravujú jednotlivé plemená a starajú sa o organizovanie klubových aktivít, ktoré majú edukačný, spoločenský, ale hlavne chovateľský význam.

Na Slovensku platí pravidlo, že jedno plemeno môže spravovať iba jeden klub. Zabezpečuje sa tak rovnosť chovných podmienok pre každého jedinca z daného plemena.

Chovateľské kluby stanovujú podmienky chovnosti.
Ak má byť pes používaný v čistokrvnom chove, musí tieto podmienky splniť. Vaše šteniatko má preukazom pôvodu vystavený SKJ. To znamená, že jeho rodičia a prarodičia a pra pra pra… rodičia všetky tieto podmienky.

Prečo sa stanovujú podmienky na zaradenie do chovu?

Čistokrvný chov psov je chov nie len pre krásu a typické exteriérové znaky plemena… Jeho snahou je šľachtiť jednotlivé rasy aj s ich typickou povahou.

Zodpovednou selekciou sa do ďalšieho chovu vyberajú jedince tak, aby exteriérovo a povahovo zodpovedali oficiálnemu štandardu. Dôraz je kladený na elimináciu chýb, ktoré sú v chove nežiaduce, ako napríklad chyby povahy (agresivita, plachosť…), exteriéru (zalomené chvosty, netypické sfarbenie, deformity kostí), zdravotné problémy (problémy s dýchaním, zlý vývoj kĺbov, hluchota…) a iné.

Pes s preukazom pôvodu sa teda narodil rodičom, ktorí splnili podmienky chovnosti stanovené klubom. Má väčší predpoklad, že z neho vyrastie typický predstaviteľ svojho plemena nielen vo výzore, ale aj v povahe. Preto jedine takéhoto psa môžeme nazývať ČISTOKRVNÝM.

Cieľavedomosť

Psa si vyberáme podľa toho, aké očakávania od neho máme. Ak ho potrebujeme na stráženie, alebo na využívanie v bezpečnostnej službe (polícia, colná správa…), vyberáme si z plemien, ktoré majú na to povahové predpoklady. Iné požiadavky kladie na svojho psa poľovník, farmár, alebo záchranár. Iné zasa ten, kto potrebuje, aby mu bol spoločníkom alebo canisterapeutom.

Povahové a exteriérové vlastnosti psov je potrebné udržiavať tak, aby spĺňali naše požiadavky na ich využitie a aby boli v zhode s medzinárodnými štandardmi. Toto je hlavným cieľom a poslaním chovateľských klubov.

Na ich dosiahnutie organizujú aktivity a stanovujú logické a opodstatnené chovateľské podmienky.

Čo napríklad môže byť podmienkou pre zaradenie psa do chovu?

  • Výstavné výsledky – na potvrdenie typických exteriérových čŕt plemena.

  • Pracovné skúšky – na potvrdenie pracovných vlôh (poľovné upotrebenie psa, alebo využitie v strážnej službe, polícii…).

  • Zdravotné testy (kontrola bedrových kĺbov, sluchové či zrakové testy…) na predchádzanie dedične podmienených ochorení, ktoré by mohli znemožňovať psovi dôstojný a plnohodnotný život.

  • Testy temperamentu – na overenie psychickej stability a reakcií.

  • Bonitácie – chovateľská prehliadka psa, na presný záznam jeho fyzických parametrov a kontrolu povahy. Závery správne zaznamenanej bonitácie môžu byť využívané na zhodnotenie stavu celej populácie plemena.

Dôslednosť

Teraz už vieme, že každý pes, ktorý má potomstvo s preukazom pôvodu, splnil podmienky chovnosti určené chovateľským klubom. Ak nastanú okolnosti, že ich nesplnil, nemôže byť ďalej využívaný v čistokrvnom chove. Aj keď on sám rodokmeň má, jeho prípadné potomstvo už nebude považované za čistokrvné.

Zdá sa vám to veľmi prísne?

Možno áno, ale iba takáto dôslednosť napomôže splniť chovateľské ciele, ktorých hlavným princípom je chov zdravých a typických jedincov.

Zodpovednosť

Aj vy ste sa stretli s názorom, že to všetko robíme preto, lebo čistokrvný chov je už „degenerovaný“ a psy s rodokmeňom sú zaťažení množstvom ochorení? Tak to určite pravda nie je!

Robíme všetko preto, lebo ako chovatelia sme zobrali zodpovednosť do svojich rúk. Aj u ľudí platí pravidlo, že chorobám treba predchádzať… Toto pravidlo uplatňujeme na našich psoch.

Predstavte si kynologický svet, kde sa nerobí selekcia do chovu. Predstavte si svet, kde chovateľ nemusí dodržiavať žiadne pravidlá, nemusí rešpektovať danosti genetiky, hygieny chovu a ani niesť zodpovednosť za ďalší osud odchovaných šteniat. Aké jednoduché je byť takýmto „chovateľom“!

Je vám to povedomé?

Áno, presne o tomto je chov bezpapierových šteniatok. Ak sa spoji s chuťou po peniazoch, je to nešťastie pre psov a hanba pre nás ľudí.

Úcta

Je veľa chovateľov, ktorí majú doma okrem šampiónov a kvalitných chovných jedincov aj psov s vylučujúcou chybou z chovu. Chovateľstvo, žiaľ, nie je iba o úspechoch. Úcta patrí tým, ktorí im naďalej poskytujú nielen starostlivosť, ale aj lásku. Je vizitkou každého seriózneho chovateľa, že psa s chybou, ktorá ho vylúčila z ďalšieho čistokrvného chovu, nebude používať na chov psov bez rodokmeňa! Takýto rešpekt k plemenu by mal mať každý majiteľ čistokrvného psa.

V opačnom prípade ide o poškodzovanie dlhoročnej snahy všetkých, ktorým ide o poctivý a zdravý chov. Urobiť to, znamená prispieť k znehodnoteniu plemena a zvýšiť riziko, že skončí v rukách množiteľov a priekupníkov.

Je to začiatok cesty, ktorá končí v preplnených útulkoch. Kto z nás by chcel zvýšiť počet túlavých, zimou a hladom trpiacich psov vyhodených na ulicu?

 

Kúpiť si psa s preukazom o pôvode znamená pochopiť mnohogeneračnú chovateľskú snahu

e to šteniatko, ktoré si zasluhuje úctu a seriózny prístup, pretože je výsledkom práce a úsilia mnohých ľudí. V rodokmeni sú zaznamenané iba 3 – 4 generácie predkov. Ak by ste sa však pozreli viac do jeho minulosti, v mnohých prípadoch by ste videli históriu siahajúcu stovky rokov dozadu.

Prežili všetko to, čo prežívali naše ľudské generácie. Zachovali si svoju čistokrvnosť napriek vojnám, nešťastiam a strádaniam… Boli spoločníkmi našich predkov a zachovali si svoju ušľachtilosť do dnešných čias. A na tom nič nemení ani fakt či z neho vyrástol šampión, alebo má chybu, pre ktorú už ďalej nebude používaný na chov.

A čo záruky?

Je kúpa psa s rodokmeňom zárukou, že z vášho šteniatka vyrastie šampión, ktorému sa vyhnú všetky choroby a problémy sveta?
Ako radi by sme odpovedali na túto otázku ÁNO… Naším cieľom však nie je vám svet čistokrvných psov idealizovať… Aj tu platí to, čo u ľudí. Príroda je niekedy nevyspytateľná. Aj ľudia s výborným zdravím môžu mať dieťa, ktoré ochorie a žiaľ, aj na nepredvídanú neliečiteľnú chorobu. Aj krásnemu páru nemusí potomstvo vyrásť do princezien krásy a tiež mu môžu zle odstávať uši alebo bude mať krivšie zuby. Je to príroda.

V dobrom aj zlom…

Ako ste si už iste všimli, robíme veľa pre to, aby sme predchádzali problémom.

Nemôžeme však predvídať budúcnosť tam, kde nemôžeme okolnosti ovplyvniť. Keďže sme ľudia, máme inteligenciu a cit pre to, aby sme všetko chápali v týchto súvislostiach. Každý chovateľ v kútiku duše v to verí. Hlavne vtedy, keď s dôverou zveruje šteniatko do nových rúk.

My chovatelia si odchovy vo vlastnej chovateľskej stanici veľmi vážime. 

Zodpovedne vyberáme tie najvhodnejšie rodičovské kombinácie, aby sme odchovali kvalitnú novu generáciu. Takú, ktorá nám bude robiť radosť a napĺňať nás hrdosťou. 

Keď vám chovateľ zveroval svoje šteniatko, v tej chvíli iste veril, že ste ten najvhodnejší a najzodpovednejší nový majiteľ. Ten, ktorý ho bude mať rád v dobrom, aj v zlom…

MINI SLOVNÍK

Preukaz o pôvode

(niekedy sa používa výraz rodokmeň) – dokument, ktorý zaznamenáva pôvod čistokrvného psa. Obsahuje jeho meno, názov chovateľskej stanice, sfarbenie, registračné identifikačné číslo a 4 generácie rodičov a prarodičov. Uvádzajú sa doň aj závažné zdravotné záznamy, výsledky skúšok a výstav. Platný preukaz o pôvode má ochranné znaky Slovenskej kynologickej jednoty a je vystavovaný niektorou z členských organizácii, ktoré zastrešuje (SPZ, ZŠK SR, ÚKK).

Kríženec

pes, ktorý nemá známy pôvod. Môže to byť potomok krížencov, ale aj čistokrvných psov, ktorí nesplnili podmienky zaradenia do chovu.

Pes bez preukazu o pôvode

každý takýto pes je kríženec, pretože nie je možne s určitosťou zistiť jeho pôvod.

Chovateľ

majiteľ chovateľskej stanice, ktorý v nej odchoval šteniatka na svojej sučke.

Majiteľ

novo nadobúdateľ šteniatka, alebo psa. Ten, kto psa dostal do svojho vlastníctva od chovateľa, alebo predchádzajúceho majiteľa. Majiteľ sa stáva chovateľom až pri odchove šteniat vo vlastnej chovateľskej stanici.

Chovateľský klub

špecializovaný chovateľský klub, ktorý je garantom odborného vedenia chovu daného plemena. Riadi chov na Slovensku a určuje jeho podmienky. SKJ akceptuje iba jeden klub pre jedno plemeno. Tak je zabezpečená prehľadnosť a chovateľská zodpovednosť za vedenie plemena na Slovensku.

Chovateľská stanica

medzinárodný certifikát s menom chovateľskej stanice. Všetky šteniatka narodené v chovateľskej stanici nesú v mene jej názov. Chovateľské stanice sú medzinárodne chránené. Potvrdzuje a registruje ich FCI prostredníctvom SKJ. Tento dokument nie je prenosný na inú osobu. Môže byť predmetom dedičského konania.

Kynológia

veda zaoberajúca sa chovom, výchovou a výcvikom psov.


text: www.pesprezivot.sk - čistokrvný chov psov