Platby

Platby poukazujte na účet klubu :

Číslo účtu/Number of account: 54139112/0200   VUB

IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112

SWIFT:SUBASKBX

Členstvo:

Jednorazový vstupný poplatok 5,00 €  (pri prvom prihlásení do klubu)
Ročný členský príspevok 20,00 €

Nezaplatenie členského poplatku po dobu viac ako 1 rok má za následok automatické stratenie riadneho členstva v klube. Ak sa bývalý člen bude chcieť opätovne prihlásiť, musí zaplatiť spolu s členským poplatkom opätovný vstupný poplatok 20 €.

Opätovný vstupný poplatok záujemca o členstvo neplatí v prípade, ak nie je členom dlhšie ako 3 roky, alebo v prípade zrušenia členstva z dôvodu úmrtia psíka. V takýchto prípadoch platí len jednorazový vstupný poplatok.

Poplatky pre členov WCC SK - chov:

Bonitačný poplatok (uchovnenie) 20,00 €

Vystavenie krycieho listu (pripúšťacieho povolenia) 20,00 €

Poplatok za kontrolu vrhu 30€ + 10€ šteňa + 0,20€/kilometer, náklady na cestovné (náklady za cestu je potrebné uhradiť v hotovosti kontrolórovi vrhu)

Poplatky pre nečlenov klubu WCCSK - chov:

Bonitačný poplatok (uchovnenie) 40,00 €

Vystavenie krycieho listu (pripúšťacieho povolenia) 40,00€

Poplatok za kontrolu vrhu poradcom chovu 60 €  + 20 € šteňa + 0,20€/kilometer, náklady na cestovné (náklady za cestu je potrebné uhradiť v hotovosti kontrolórovi vrhu)

Výška poplatkov bola prijatá na členskej schôdzi dňa 24.03.2018 v Pezinku + dodatok k výške poplatkov za kontrolu vrhu bol prijatý v súlade so závermi schôdze výboru zo dňa 8.12.2018 s účinnosťou od 1.1.2019. Výšku poplatku za cestovné náklady schválila schodza výboru dňa 19.11.2022 , Zápis 5/2022 s okamžitou účinnosťou.