GDPR

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ : WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA

                             IČO : 48419524

                             Sídlo : 921 01 Piešťany, Winterova 62

Občianske združenie WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA (ďalej len „Klub“) zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi.

Právnym základom zhromaždovania a spracovania osobných údajov sú zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Stanovy chovateľského klubu WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA a platné poriadky Klubu.

Účel spracovania osobných údajov : Klub zhromažďuje osobné údaje pre potreby vyplývajúce platných predpisov Klubu uvedených vyššie formou priameho poskytnutia členmi klubu pri podaní prihlášky do klubu, pri podaní prihlášky na podujatie organizované Klubom alebo pri podávaní žiadostí členov Klubu o niektorý z úkonov patriacich do kompetencie Klubu. 

Klub bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané a vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi, pričom bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Zabezpečí primeranú ochranu osobných údajov a po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

Získané osobné údaje sa spracúvajú len na účely chovateľskej štatistiky, propagácie chovu, výsledkov výstav, zverejňovania chovných jedincov, majiteľov psov, chovných súk, výsledkov klubových súťaží alebo víťazov vystavovateľskej súťaže Pes roka, vystavovania krycích listov, kontrol vrhov, chovateľských skúšok, zvodov, na štatistického spracovania chovu plemien  WCC a WCP a na plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov SKJ a ÚKK.

Ak nie je inak určené, poskytnutie osobných údajov nie je povinné. Neposkytnutie osobných údajov môže mať dosah na rozsah služieb poskytovaných Klubom, najmä na propagačné aktivity.  

 

Práva dotknutej osoby :

Klub bude spracúvať osobné údaje v súlade s právami dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

• účele spracúvania osobných údajov,

• kategórii spracúvaných osobných údajov,

• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

• dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

• práve podať návrh na začatie konania,

• zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Klub bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Klub bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:

• osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

• dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

• dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov

• osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Klub obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

• dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

• spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

• Klub už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

• dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom žiadosti o odstránenie porušenia jej práv adresovanej Klubu alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, ktorým je  na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Kontaktné údaje : kontaktné údaje Klubu