Súťaž PES a Suka roka 2023

Podklady do súťaže zaslať do 22.2.2024

Všeobecné pokyny  / Tabuľka a bodovací systém na stiahnutie  TU: WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA tabulka-F.docx (20598)

  • majiteľ súťažiaceho jedinca musí byť členom nášho klubu

  • záujemcovia o súťaž za daný rok pošlú poštou alebo mailom (elektronicky) tajomníčke klubu wccs.tk@gmail.com tieto podklady:

  1. fotokópiu PP súťažiaceho jedinca

  2. kópie (čitateľné fotografie) výstavných posudkov – musia byť z predošlého roku a musia byť očíslované č. 1,2,3,4..... pričom toto číslo sa vpisuje do tab. do stĺpca „číslo priloženého dokladu“

  3. prehľadný súčet získaných bodov – vyplnenie nasledujúcej tabuľky

  • súťaž bude vyhodnotená na klubovej výstave , po skončení posudzovania alebo na stránke klubu samostatne.

  • Vyhodnotenie bude samostatné pre psov a suky v majetku občanov SR, samostatne pre plemeno Cardigan a samostatne pre plemeno Pembroke. Prvý pes ( WCC a WCP) a prvá suka (WCC a WCP) s najvyšším počtom získaných bodov v priebehu jedného kalendárneho roka budú vyhlásení za najkrajšieho psa roka, najkrajšiu suku roka daného plemena a bude im odovzdaný diplom, pohár alebo iná vecná odmena.