Propozície KLUBOVÁ VÝSTAVA 2021

11.05.2021 00:00

KLUBOVÁ VÝSTAVA

so zadaním titulov CAC/CAJC, KLUBOVÝ VÍŤAZ 2021, KLUBOVÝ VÍŤAZ MLADÝCH 2021

PROPOZÍCIE:

Dátum : 10. 07.2021

Miesto : Veľké Úľany, jazdecký areál, Priemyselná 2

 

ROZHODCA : MVDr. Gabriela Ridarčíková / SK

 

PROGRAM : príjem psov                         13.00 hod. - 14.00 hod

                       posudzovanie v kruhoch  14.30 hod. – 17.30 hod.

                       súťaže                                  17:30 hod.

                       bonitácia                             počas konania výstavy

 

DÁTUM UZÁVIERKY : 26.6.2021

 

VÝSTAVNÉ POPLATKY :                             člen WCCS             bez členstva vo WCCS

za prvého psa                                                     35,- Eur                        45,- Eur

za druhého a ďalšieho psa                                  25,- Eur                       40,- Eur

trieda šteniat, dorastu, veteránov,

a čestná trieda                                                     20,- Eur                       40,- Eu

trieda maznáčikov                                                20,- Eur                       40,- Eur

súťaže                                                                  20,- Eur                       40,- Eur

bonitácia                                                               20,- Eur                       40,- Eur

 

SPÔSOB PRIHLÁSENIA SA NA VÝSTAVU: online na stránke WCCS.KLUBOVAVYSTAVA.SK

BANKOVÉ SPOJENIE na úhradu výstavných poplatkov

Číslo účtu 54139112/0200, VÚB, a. s.

IBAN          SK50 0200 0000 00005413 9112

 

TRIEDY

Trieda mladšieho dorastu        3 – 6 mesiacov

Trieda dorastu                           6 – 9 mesiacov

Trieda mladých                          9 – 18 mesiacov

Trieda stredná                          15 – 24 mesiacov

Trieda otvorená                         od 15 mesiacov

Trieda pracovná                        od 15 mesiacov (priložiť pracovný certifikát)

Trieda šampiónov                     od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión

         z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)

Trieda veteránov                       od 8 rokov

Trieda čestná                             mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi medzinárodný alebo národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Trieda funny                               predstavia sa spoločne psy, ktoré nespĺňajú pravidlá štandardu plemena Welsh corgi cardigan a Welsh corgi pembroke.

 

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka v triede mladých s ocenením V1.

CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môže získať pes aj suka v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov s ocenením V1.

Reserve CAC – rezervné čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy sa môže udeliť psom aj sukám v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov s ocenením V2, ak v danej triede bol udelený CAC.

Klubový víťaz mladých – titul sa môže udeliť psom aj sukám v triedach mladých s ocenením V1/CAJC.
Klubový víťaz – titul sa môže sa udeliť psom aj sukám v triedach strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov s ocenením V1/CAC a v triede veteránov s ocenením V1.

Víťaz plemena (BOB) – titul môže získať pes alebo suka s titulom Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz alebo veterán s ocenením V1.

Víťaz opačného pohlavia (BOS) – do súťaže nastupujú jedinci opačného pohlavia ako je víťaz plemena, ktorí súťažili o titul BOB.


SÚŤAŽE

Najkrajší pár psov

Najlepšia chovateľská skupina

(nastúpiť môžu najmenej 3 jedince z jednej chovateľskej stanice, ktoré pochádzajú najmenej z 2 rôznych spojení a boli posúdené na tejto výstave)

Dieťa a pes (nastupujú deti od 4 – 10 rokov v sprievode štvornohého miláčika, ktorý bol posúdený na tejto výstave) 

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

Na výstave sa posudzuje podľa výstavných poriadkov SKJ a FCI. Prihlásené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách uznaných FCI, psy v majetku slovenských občanov musia byť zapísané v plemennej knihe SR.

Podanie prihlášky na výstavu je záväzné a vystavovateľ týmto úkonom vyjadruje svoj súhlas s tým, že bude dodržiavať pravidlá uvedené vo výstavných poriadkoch SKJ, FCI a v týchto propozíciách.  Podaním prihlášky vystavovateľ deklaruje svoj súhlas s dodržiavaním všetkých veterinárnych predpisov a udeľuje usporiadateľovi výstavy súhlas s uvedením svojho mena, priezviska, adresy a údajov o prihlásených psoch vo výstavnom katalógu a na webovej stránke usporiadateľa výstavy, ako aj na použitie fotografií a materiálov obsahujúcich priebeh a výsledky výstavy v listinných a elektronických materiáloch usporiadateľa výstavy. 

Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Výstavný poplatok je potrebné uhradiť pred termínom uzávierky, ináč nemôže byť pes zaradený do výstavného katalógu a prijatý na výstavu. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Prihlášku je možné stornovať len pred termínom uzávierky, v takom prípade sa zaplatený výstavný poplatok vráti skrátený o manipulačný poplatok vo výške 10.- Eur. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Jedince prihlásené do triedy šteniat, dorastu a veteránov sa nepovažujú za 1. prihláseného psa. Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi a má právo bez špeciálneho odôvodnenia psa na výstavu neprijať. Vystavovateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté v dôsledku správania jeho psa.

Na výstave je zakázaný voľný pohyb psa a predaj šteniat.

Vystavovateľ môže počas výstavy do ukončenia posudzovania v kruhoch podať protest, ktorý musí byť vyhotovený písomne a odôvodnený porušením formálnych postupov na výstave. Súčasne s podaním protestu je potrebné zaplatiť zábezpeku vo výške 50.- eur.  O proteste rozhodne komisia. V prípade zamietnutia protestu sa zložená zábezpeka nevracia a prepadne v prospech usporiadateľa ako poplatok za protest podaný bezdôvodne.

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný.

 

VETERINÁRNE PREDPISY

Každý prihlásený pes, ktorého majiteľom je občan SR  musí mať veterinárny preukaz alebo PETPASS s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním.