Špeciálna VÝSTAVA so zadaním titulov CAC/CAJC

 

DÁTUM: 15. 09.2020

MIESTO : Veľké Úľany, jazdecký areál Priemyselná 2

ROZHODCA : Tibor Havelka / SK


PROGRAM 
príjem psov    08.00 hod. - 09.30 hod
posudzovanie v kruhoch   11.30 hod. – 13.00 hod.
bonitácia                                                   po 14:00 hod.

 

DÁTUM UZÁVIERKY : 01.09.2020

VÝSTAVNÉ POPLATKY
  člen WCCS     bez členstva vo WCCS
za prvého psa    20.- Eur 35.- Eur
za druhého a ďalšieho psa    15.- Eur 35.- Eur
trieda šteniat, dorast, veterán, čestná trieda 10.- Eur  35.- Eur
bonitácia 20.- Eur 40.- Eur

 

SPÔSOB PRIHLÁSENIA : on line WCCS.KLUBOVAVYSTAVA.SK

BANKOVÉ SPOJENIE na úhradu výstavných poplatkov

Číslo účtu 54139112/0200, VÚB, a. s.

IBAN          SK50 0200 0000 00005413 9112

 

TRIEDY

Trieda mladšieho dorastu 3 – 6 mesiacov

Trieda dorastu 6 – 9 mesiacov

Trieda mladých 9 – 18 mesiacov

Trieda stredná 15 – 24 mesiacov

Trieda otvorená od 15 mesiacov

Trieda pracovná od 15 mesiacov (priložiť pracovný certifikát)

Trieda šampiónov           od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión 

                                                         z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)

Trieda veteránov od 8 rokov


Trieda čestná mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi medzinárodný alebo národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

 

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ 

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka v triede mladých s ocenením V1.

CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môže získať pes aj suka v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov s ocenením V1.

Reserve CAC – rezervné čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy sa môže udeliť psom aj sukám v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov s ocenením V2, ak v danej triede bol udelený CAC.

Víťaz plemena (BOB) – titul môže získať pes alebo suka s titulom Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz alebo veterán s ocenením V1.

Víťaz opačného pohlavia (BOS) – do súťaže nastupujú jedinci opačného pohlavia ako je víťaz plemena, ktorí súťažili o titul BOB.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

Na výstave sa posudzuje podľa výstavných poriadkov SKJ a FCI. Prihlásené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách uznaných FCI, psy v majetku slovenských občanov musia byť zapísané v plemennej knihe SR. 

Podanie prihlášky na výstavu je záväzné a vystavovateľ týmto úkonom vyjadruje svoj súhlas s tým, že bude dodržiavať pravidlá uvedené vo výstavných poriadkoch SKJ, FCI a v týchto propozíciách.  Podaním prihlášky vystavovateľ deklaruje svoj súhlas s dodržiavaním všetkých veterinárnych predpisov a udeľuje usporiadateľovi výstavy súhlas s uvedením svojho mena, priezviska, adresy a údajov o prihlásených psoch vo výstavnom katalógu a na webovej stránke usporiadateľa výstavy, ako aj na použitie fotografií a materiálov obsahujúcich priebeh a výsledky výstavy v listinných a elektronických materiáloch usporiadateľa výstavy.  

Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Výstavný poplatok je potrebné uhradiť pred termínom uzávierky, ináč nemôže byť pes zaradený do výstavného katalógu a prijatý na výstavu. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Prihlášku je možné stornovať len pred termínom uzávierky, v takom prípade sa zaplatený výstavný poplatok vráti skrátený o manipulačný poplatok vo výške 10.- Eur. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Jedince prihlásené do triedy šteniat, dorastu a veteránov sa nepovažujú za 1. prihláseného psa. Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa. 

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi a má právo bez špeciálneho odôvodnenia psa na výstavu neprijať. Vystavovateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté v dôsledku správania jeho psa.

Na výstave je zakázaný voľný pohyb psa a predaj šteniat.

Vystavovateľ môže počas výstavy do ukončenia posudzovania v kruhoch podať protest, ktorý musí byť vyhotovený písomne a odôvodnený porušením formálnych postupov na výstave. Súčasne s podaním protestu je potrebné zaplatiť zábezpeku vo výške 50.- eur.  O proteste rozhodne komisia. V prípade zamietnutia protestu sa zložená zábezpeka nevracia a prepadne v prospech usporiadateľa ako poplatok za protest podaný bezdôvodne.

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný.


VETERINÁRNE PREDPISY

Každý prihlásený pes, ktorého majiteľom je občan SR  musí mať veterinárny preukaz alebo PETPASS s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním.